News


61212
brown ball  Thân gởi quý PH Thông Báo của LDRK:
    - Không trở lại sinh hoạt ngày 4/5 cho đến khi LĐ có thông báo mới.
    - Hủy bỏ Ngày Song Thân 4/26.
    -
Hủy bỏ trại Memorial Weekend 5/23.
 
    Please find LDRK Announcement:
    - No regular scouting till further notice.
    - Cancel Parent's Day 4/26.
    - Cancel Memorial Weekend Camp 5/23.
    - Announcement